Nieuwjaarstoespraak 2020 van burgemeester Breunis van de Weerd

Foto: Pixabay

Dames en heren, Hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nunspeet, het is al vele jaren een goede traditie om op deze wijze het nieuwe jaar met elkaar te beginnen.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is in de gemeente Nunspeet gelukkig opnieuw zonder grote incidenten verlopen. Ik wil allen die daarbij een rol hebben gespeeld dankzeggen, in het bijzonder de politie, de brandweervrijwilligers en de gemeentewerkers. We hebben een roerige periode achter de rug. Ik noem u twee woorden; stikstof en pfas. En dan hoef ik weinig meer toe te lichten. Velen in ons ons land maken zich zorgen over de toekomst. Over het klimaat, over het milieu,  over onze leefomgeving, over het perspectief voor onze boeren, over de bouwers die graag willen bouwen maar het niet mogen, over de grote woningnood voor met name onze starters.

Juridisch

Wat bij deze vraagstukken vooral opvalt is het juridisch kader waarbinnen gewerkt moet worden. De wetgeving is zodanig dwingend dat een bestuurlijke afweging onmogelijk gemaakt wordt. We hebben al veel langer wetgeving die gericht is op de bescherming van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld inzake fijnstof of asbest.  Bij fijnstof weten we dat dit negatief is voor de gezondheid van veel mensen. Longpatiënten kunnen hier ontzettend veel hinder van hebben. Maar toch laten we ruimte om biocentrales of houtkachels te stoken. Er is sprake van een balans tussen belangen. Bij asbest zien we dat de kosten van het saneren oplopen kunnen. Voor de Eerste kamer is dat reden geweest het tempo van de sanering te beperken. Opnieuw een afweging van belangen. Maar bij de natuurwetgeving is het anders geregeld. Er is sprake van negatieve effecten op de natuur door de uitstoot van N (stikstof). Dat is een gegeven dat we serieus moeten nemen. Maar er moet vervolgens wel sprake zijn van een evenwichtige en zorgvuldige afweging van alle relevante  belangen. Er moet goed nagedacht worden wat de uitwerking is van nieuwe wetten voor onze samenleving.

Den Haag

En dit speelt niet alleen bij de natuurwetgeving. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het klimaatakkoord. Ook hierbij roep ik de Haagse politici op zorgvuldig oog te hebben voor een brede afweging van álle spelende belangen. Terug naar Nunspeet; gaan we met de armen over elkaar zitten wachten op nieuwe wetten uit Den Haag? Nee zeker niet.  Er is van alles aan de hand met de natuur en het klimaat. En daar hebben wij zelf ook een verantwoordelijkheid in. We gaan datgene wat wij lokaal kunnen doen zeker aanpakken. Wat het klimaat betreft wordt 2020 een jaar van actie. Actieve communicatie en participatie met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wat kunnen wij voor hen betekenen? Wat gaan we doen? Hoe betrekken we iedereen hierbij? De startnotitie Regionale Energiestrategie is door de raad vastgesteld. Daar gaan we in 2020 verder vorm aan geven. We hebben een warmteteam ingesteld die kosteloos huiseigenaren helpt bij het zoeken naar mogelijkheden voor energiebesparing. We gaan samen met de regio verder vormgeven aan grootschalig opwekken van energie en er komt een vervolg op Zon op Nunspeet.

Groeien

Op en rond de Veluwe zal de N-wetgeving veel zaken in beweging zetten. Daar liggen ook kansen. We moeten nadenken hoe we de veranderingen in de landbouw vorm gaan geven en welk perspectief we onze huidige agrariërs kunnen bieden, hoe borgen we de omringende werkgelegenheid? Hoe gaan we veranderingen in het landschap begeleiden? Hoe moet de toeristische sector anticiperen op de nieuwe situatie?  Wat betekent dit voor de bouwbedrijven? Grote veranderingen bieden kansen. In onze gemeente hebben we een geweldig innovatief bedrijfsleven. Ik roep alle ondernemers op om na te denken over de toekomst en de kansen die zich zullen voordoen te benutten. Nunspeet blijft groeien. Was de groei in 2017 + 250, in 2018 + 350, in het jaar 2019 is het inwoneraantal met bijna 400 toegenomen tot 27.829.  Het aantal woningen in onze gemeente is in 2019 met 103 toegenomen. Economisch was het een goed jaar. Ik beschik nog niet over de werkgelegenheidscijfers van 2019. Maar ik kan u wel zeggen dat ik niet ontevreden ben over de economische ontwikkelingen in onze gemeente. De kavels op het bedrijventerrein De Kolk zijn verkocht of onder optie. De Bedrijvenstrip Elspeet gaat ontwikkeld worden, de gronden zijn aangekocht. De gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten om per 1 januari 2020 aan te sluiten bij de regio Zwolle. De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 4 provincies en 22 gemeenten (inclusief Nunspeet). Het overstijgt gemeente- en provinciegrenzen door met elkaar samen te werken op het gebied van economie en andere vraagstukken die met een goed draaiende economie te maken hebben.

Toerisme en veiligheid

En dan het toerisme. Veel toeristen hebben in 2019 weer genoten van wat wij te bieden hebben. Mooi om te zien dat veel ondernemers inspringen op de wensen van de bezoekers en investeren in de kwaliteit van hun product. Om ook in de toekomst de bezoekers aan Nunspeet een mooie tijd te bieden zetten we ook als gemeente in op kwaliteitsverbetering; we hebben samen met ondernemers en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van toerisme en recreatie nagedacht welke koers we gaan varen als het om toerisme gaat zodat we ook goed kunnen bepalen waar we aan gaan werken. En dan veiligheid. In januari 2020 neemt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een besluit over inrichting van de brandweer. Er is onrust bij de brandweervrijwilligers op de Veluwe. Genoodzaakt door de miljoenenbezuinigingen gaan er in de veiligheidsregio brandweerauto’s verdwijnen. Wat ik belangrijk vind is dat de brandweerzorg voor onze samenleving toekomstbestendig is en dat de keuzes die gemaakt worden goed uit te leggen zijn. De gemeenteraad heeft op 19 december ook uitgesproken dat het huidige niveau van brandveiligheid gehandhaafd dient te blijven. Bij de politie speelt op de korte termijn vooral de zorgen over de personeelsbezetting. Uitstroom door pensioenen, extreem grote werkdruk en beperkte opleidingscapaciteit veroorzaken grote onderbezetting op de toch al minimaal aanwezige politiecapaciteit. Ook hier is vooral “Den Haag” aan zet. Een suggestie is om zaken die niet meteen geweld gerelateerd zijn over te dragen aan de gemeenten. Denk daarbij onder andere aan de verkeershandhaving.

Gezondheidszorg

Door gewijzigde behandelmethodieken in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt de samenleving meer en meer geconfronteerd met problematiek rond personen met verward gedrag. Gisteren is de nieuwe Wet verplichte GGZ in werking getreden. Komende tijd gaan we ervaren hoe dat zal uitpakken. Bij ondermijning speelt drugs gerelateerde criminaliteit een grote rol. In 2019 zijn door mij 6 woningen gesloten als gevolg hiervan. Een woningsluiting is een ingrijpende maatregel. Maar nodig om te laten zien dat wij dit soort criminaliteit niet accepteren in onze Nunspeetse samenleving. De aanpak is mede succesvol doordat signalen vanuit de samenleving via ‘Meld Misdaad Anoniem’ bij de politie terecht komen. Beste mensen, blijf alert en meldt verdachte situaties! Ik neem deze besluiten overigens met gemengde gevoelens. Het is nodig, maar het is triest dat het strafrecht hier onvoldoende mogelijkheden voor biedt. Het zijn de burgemeesters die in dit soort gevallen op de stoel van de rechter moeten gaan zitten. Is ons strafrecht failliet? Naast drugsgebruik is ook alcoholgebruik vaak problematisch. Via een voorlichtingscampagne, gericht op de ouders van tieners, willen we het alcoholgebruik matigen. Om meteen een voorbeeld te stellen doe ik deze maand mee aan IkPas, een actiemaand waarin ik geen alcohol gebruik.

Toekomst

Dames en heren, we zijn halverwege deze collegeperiode. We zijn rond veel thema’s druk aan het werk om de ambities uit het collegeprogramma te verwezenlijken. Begin januari starten we met het bouwrijp maken van de ondergrond voor onze nieuwe zwembad/sporthal op de Wiltsangh. Bij de stationsomgeving nadert het moment dat we de gemeenteraad een realisatiebesluit kunnen voorleggen. In Elspeet staan de noodlokalen al naast de Boaz-Jachinschool. Daarmee wordt de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma opeens heel tastbaar. Mijn toespraak is dit jaar heel economisch/materieel gericht. Maar behalve euro’s, en huizen, wegen, scholen en banen is er ook sprake van een samenleving. We maken allemaal deel uit van deze gemeenschap, en hoe dat functioneert is eigenlijk veel belangrijker dan alle voornoemde zorgen.

Geluk

Onze koning zei daarover een en ander in zijn kersttoespraak.Ik citeer: “Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie, vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn”. Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt “het is goed”. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.” In gemeente Nunspeet verkeren veel inwoners in de gelukkige omstandigheid dat deze mens tot mens relaties volop aanwezig zijn. Laten we dat koesteren. Maar we hebben nog meer: er zijn ook vele Nunspeters die middels hun geloof steun mogen ervaren in moeilijke tijden. Dat is een extra dimensie die de samenleving van Nunspeet tekent. Laten we ook daar zuinig op zijn. De kerstdagen zijn voorbij, de tijd van “daarna” is aangebroken. Ik wens u allen een gezond en een gezegend 2020.

Reacties